Palvelukoti, jossa viihdytään!

"Ahkeruus on ilomme ja laiskuus intohimomme." -Eila 91V

 

Kuntouttavan työntekomallin perusta on huumori, hoitajan ja hoidettavan tasavertaisuus, koskettaminen, halaaminen, välittämisen näyttäminen ja arjen eläminen yhdessä. Tarjoamme rauhallisen ja kotoisan kodin 18 asukkaalle.

 

Kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen ylläpitäminen vaatii vanhustyöhön motivoituneen, koulutetun ja moniammatillisen henkilöstön, joka on sisäistänyt kuntouttavan työotteen toimintamalliksi, joka ohjaa kaikkea toimintaa.

Kuntouttava hoitotyö käsittää myös fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja harjoittamisen. Tutkimuksissa on osoitettu, että tärkeintä toimintakyvyn säilymisen kannalta on alaraajojen lihasvoiman, tasapainon ja liikkumiskyvyn edistäminen.

Jokaisen asukkaan toimintakyky arvioidaan. Arvioiden perusteella laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa käydään läpi asukkaan henkilökohtaiset vahvuudet. Näitä vahvuuksia tuetaan ja ohjataan päivittäisissä toimissa. Näin toimien asukkaan toimintakyky pysyy pitempään parempana, elämänlaatu paranee ja hoidollinen kuormittavuus alenee.

 

Yhteisöllisyys on palvelukotiasumisen tärkeimpiä voimavaroja. Yhteisöllisessä palveluasumisessa ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii ympäri vuorokauden asukkaan fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta sekä perustarpeiden tyydyttämisestä.

Yhteisöllisyys ei rajoita yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä. Jokainen asukas huomioidaan päivän aikana. Jokaista asukasta tervehditään erikseen hyvän huomenen toivotuksella ja vointitiedustelulla. Kosketus ja halaaminen kuuluvat jokaiseen päivään. Tavat ja tottumukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

 

Otamme entistä enemmän omaiset sekä ystävät ja läheiset mukaan palvelukodin elämään. Huomioimme omaishoitajat järjestämällä heille tutustumis- ja koulutustilaisuuksia sekä mahdollisuuden osallistua talon viriketointaan, juhliin jne. Näin kynnys esim. vuorohoitopaikan käyttöön madaltuu.

Ylläpidämme vuorohoitopaikkaa sekä lyhytaikaista päivähoitopaikkaa, esimerkiksi omaishoitajan pankki- tai kauppakäyntien ajaksi.

Teemme aktiivista yhteistyötä alueen koulujen, päiväkotien, seurakunnan, yhdistysten jne. kanssa.

Asiakkaaksi voi tulla itsemaksavana, palvelusetelin turvin, tai kunnan / kaupungin ostopalvelusopimuksella.

 

Mikä palveluseteli?

Palveluseteli on yksi kuntien tapa järjestää kuntalaistensa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kunta voi myöntää palvelusetelin esimerkiksi kattamaan tehostetun palveluasumisen tai kotihoidon kustannuksia. Se antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Näin ollen palveluseteli lisää valinnanvapautta ja parantaa palveluiden saatavuutta. Palvelusetelin arvo määräytyy tulojen mukaan. Se voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

 

Miten palvelusetelin saa?

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin. Arvion tekee kunnan SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita). Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Suunnitelma tarkistetaan palvelutarpeen muuttuessa.

Ota yhteyttä

Copyright © Kotoisin 2021